opc_loader
Merken
Print deze pagina:


Algemene voorwaarden

 

Definities:

1.In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De Sportvisser Den Haag: de bepaler van deze algemene voorwaarden. De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Sportvisser Den Haag en de klant waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Sportvisser Den Haag, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Genoemde prijzen zijn internetprijzen en kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

Over de producten:

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door De Sportvisser Den Haag in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

 

Koopovereenkomst:

Wij spreken van een koopovereenkomst na plaatsing van de order op onze internetwinkel. Ter bevestiging sturen we u een email met daarin alle order/adres gegevens zoals u dat heeft ingevuld. Fouten en vergissingen komen geheel voor uw risico en rekening. Mocht u toch nog een fout ontdekken in uw order laat het ons dan binnen 24 uur weten per E-mail: info@desportvisserdenhaag.nl

 

Koop op afstand:

In het kader van de regels van de koop op afstand zal De Sportvisser Den Haag bestellingen tenminste binnen 30 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

 

Prijzen:

Wij hanteren onze eigen verkoopsprijzen. Als er prijsverhogingen zijn, nadat wij uw order hebben ontvangen, dan betaalt u gewoon de oude prijs, zoals die vermeld staat op de orderbevestiging.

 

Betalingen:

De betaling dient te geschieden in euro's, tenzij anders is overgekomen, en kan op de volgende manieren:

1. overboeken naar onze giro rekening  (Vooruit Betalen)

2. betaling via iDEAL (geen kosten aan verbonden)

3. betaling via bancontact / mister cash (1,8% commissie op het totaalbedrag)

4. Verzenden onder rembours (kosten volgens norm PostNL)

5. betaling in de winkel (alleen bij afhalen)

6. betaling via Paypal (3,4% commissie op het totaalbedrag)

 

Over het herroepingrecht:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

- Om een bestelling te retourneren dient u ons retourformulier in te vullen en te verzenden naar info@desportvisserdenhaag.nl

- Download hier het Retourformulier.

- Stuur de bestelling in de originele verpakking binnen 14 dagen na het melden naar:
 De Sportvisser Den Haag , Jan van der Heijdenstraat 61, 2522EL Den Haag

 

Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Over de levering:

De Sportvisser Den Haag doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. Indien De Sportvisser Den Haag een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Indien het niet mogelijk is de bestelling binnen 30 dagen uit te voeren dan ontvangt de consument in het kader van de regels van de koop of afstand binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. De bestelingen worden verstuurd met PostNL. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.

 

Over het versturen:

De Sportvisser Den Haag draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is De Sportvisser Den Haag gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

 

Over de garantie:

De Sportvisser Den Haag garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door De Sportvisser Den Haag op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is De Sportvisser Den Haag eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.

Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door De Sportvisser Den Haag overgenomen.

Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van De Sportvisser Den Haag te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.

In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 werkdagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist De Sportvisser Den Haag of het artikel vervangen wordt.

Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. De Sportvisser Den Haag is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

De Sportvisser Den Haag is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door De Sportvisser Den Haag geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van De Sportvisser Den Haag . (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van De Sportvisser Den Haag

 

Over terugbetalingen:

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door De Sportvisser Den Haag gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

 

Over Privacy:

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van De Sportvisser Den Haag. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

U kunt alleen de nieuwsbrief ontvangen, indien u zich zelf heeft aangemeld op onze site. Voor verdere vragen kunt u per email contact met ons opnemen, dit gaat via het contact formulier

 

Afbeeldingen:

De afbeeldingen die op onze website staan kunnen afwijken van het werkelijke product, maar worden zo waarheidgetrouw mogelijk afgebeeld. Lees daarom altijd de beschrijving, deze komt overeen met het product.

 

Klachtenregeling:

Klachten proberen wij binnen 30 werkdagen af te handelen, mocht dit niet lukken dan krijgt u hierover bericht. Alle geschillen die voortkomen uit onenigheid tussen ons en de consument zullen worden bemiddeld via Geschillencommissie Thuiswinkel. De geschillen mogen ook voorgelegd worden aan een gelijkwaardige geschillencommissie hetgeen onverlet laat het recht van de consument om het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten die worden gesloten is het Nederlands Recht van toepassing.

 

Overige bepalingen:

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan De Sportvisser Den Haag geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

 

Deze voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op: 07-01-2015